viagra cialis viagra

2013-2014 Yılı Felsefe grubu dersleri 1.dönem senebaşı zümre toplantısı tutanağı

31 Ağustos 2013

T.C.

SARIYER KAYMAKAMLIĞI

Özel Boğaziçi Fatih Anadolu Ve Fen Lisesi

2013–2014 Eğitim – Öğretim Yılı

1. Kanaat Dönemi Felsefe Grubu Dersleri

Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağıdır

 

Toplantı No: 1
Toplantı Tarihi: 13.09.2013
Toplantı Saati: 14.00
Toplantı Yeri: Müdür Odası
Toplantıya Katılanlar: Okul Müdürü Rıdvan ADAŞ ve Felsefe Grubu Öğretmeni Abdülselam KUZUCU.

                                                          

                                                        GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış
2. Bir önceki öğretim yılındaki zümre kararlarının gözden geçirilmesi
3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin incelenmesi

4. Felsefe Grubu derslerinin müfredatlarının incelenmesi.

5. Ölçme değerlendirme esaslarının görüşülmesi

6. T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konularının derslere yansıtılması(2488–2504–2538. S.T.D)

7. Felsefe Grubu derslerinde kullanılacak öğretim metotlarının tespiti

8. Okul-veli ilişkileri ve başarıyı artırmak için gerekli çalışmaların yapılması
9. Yıllık ödevlerin verilmesi, konu tespiti, kaynakçaların belirtilmesi ve değerlendirilme esasları
10. Ders araçlarının gözden geçirilmesi
11. Öğretim materyalleri, çevreden yararlanılabilecek kaynaklar
12. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği
13. YGS Felsefe Grubu sorularının belirlenip, derslerde işlenmesi, öğrenci ders hazırlığının görüşülmesi
14. Türkçenin güzel kullanılması ve Kitap Okumanın Özendirilmesi yaygınlaştırılması konulu genelgenin görüşülmesi

15. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

                                   GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
MADDE 1. Zümre Başkanı Rıdvan ADAŞ iyi dilek ve temennilerle toplantıyı başlattı. Okulumuzun 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında üniversite başarısının %85 olarak gerçekleştiğini, bu yıl bu oranın daha da artmasını temenni ettiğini belirtti. Felsefe Öğretmeni Abdülselam KUZUCU’nun da katılımıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

MADDE 2. 2012–2013 öğretim yılına ait  zümre toplantı tutanakları incelendi. Derslerin müfredat programlarının bitirilmesi ile ilgili raporlar incelendi. Felsefe Grubu derslerinde verilen raporlara göre müfredat programlarının zamanında tamamlandığı ve zümre toplantılarında alınan kararların titizlikle uygulandığı, aksayan bir yönünün bulunmadığı tespit edildi.

MADDE 3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu okundu. Milli Eğitimin genel ve özel amaçları incelendi. Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin aşağıdaki maddeleri üzerinde duruldu:

Madde 28 – Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

İlkeler

Madde 5 – (1) Genel ortaöğretimde;

a) Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayışı ile yerine getirir.

b) Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerler ile donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiştirilir.

c) Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazandırılır.

ç) Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliştirilmesi sağlanır.

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek bu gelişmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir şekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır.

e) Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapılır.

f) Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları sağlanır.

 

MADDE 4. Felsefe Grubu derslerinin müfredatı zümremiz tarafından incelendi.

 

FELSEFE DERSİ  (11. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ

Felsefe dersi öğretim programı haftada 2 saat esas alınarak hazırlanmıştır. Felsefe dersi öğretim programı 8 üniteden oluşmaktadır.

 • 1.Ünite: Felsefeyle Tanışma
 • 2.Ünite: Bilgi Felsefesi
 • 3.Ünite: Varlık Felsefesi
 • 4.Ünite: Ahlak Felsefesi
 • 5.Ünite: Sanat Felsefesi
 • 6.Ünite: Din Felsefesi
 • 7.Ünite: Siyaset Felsefesi
 • 8.Ünite: Bilim Felsefesi

 

Ortaöğretim 11. Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.12.2009 tarih ve235 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

SOSYOLOJİ DERSİ (11. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ

Sosyoloji Dersi (11. sınıf) Öğretim Programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Sosyoloji dersi (11. sınıf) öğretim programı 6 üniteden oluşmaktadır.

 • 1. Ünite: Sosyolojiye Giriş
 • 2. Ünite: Birey ve Toplum
 • 3. Ünite: Toplumsal Yapı
 • 4. Ünite: Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • 5. Ünite: Toplum ve Kültür
 • 6. Ünite: Toplumsal Kurumlar

 

Ortaöğretim 11. Sınıf Sosyoloji Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.12.2009 tarih ve 237 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

                                PSİKOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM  PROGRAMI ÜNİTELERİ

 

Psikoloji Dersi Öğretim Programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Psikoloji Dersi Öğretim Programı 4 üniteden oluşmaktadır.

 • 1.Ünite: Psikoloji bilimini tanıyalım
 • 2.Ünite: Psikolojinin temel süreçleri
 • 3.Ünite:Öğrenme,bellek,düşünme
 • 4.Ünite: Ruh sağlığının temelleri

 

Ortaöğretim Psikoloji Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.12.2009 tarih ve 239 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

MANTIK DERSİ (12. SINIF) ÖĞRETİM  PROGRAMI ÜNİTELERİ

Mantık dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Mantık dersi (12. sınıf) öğretim programı 4 üniteden oluşmaktadır.

 • Ünite: Mantığa Giriş
 • Ünite: Klasik Mantık
 • Ünite: Mantık ve Dil
 • Ünite: Sembolik Mantık

Ortaöğretim Mantık Dersi Öğretim Programı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.12.2009 tarih ve 236 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

MADDE 5.  Okul Müdürü Rıdvan ADAŞ; “M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin sınavların uygulanması ile ilgili maddelerini açıkladı, yazılı sınav kâğıtlarının okunmasından sonra öğrenciye hatalarını görmeleri ve aynı hatayı bir daha yapmamaları için sınav kâğıtlarının dağıtılıp toplanmasını ve öğrencinin istemesi durumunda sınav kâğıdının ders öğretmenince tekrar incelenmesini istedi.

b) Ölçme değerlendirmedeki esaslar:
1) Yazılı yoklamalarda;
Yazılı sorularının Felsefe Grubu dersleri öğretiminin amaçlarına uygun olarak: çoktan seçmeli sorular, doğru yanlış soruları, eşleştirme soruları, tamamlama (boşluk doldurma) soruları, kısa cevaplı sorular, uzun cevaplı sorular şeklinde yapılması ,sınavlardan birinin çoktan seçmeli test tekniği şeklinde uygulanması.12.sınıfların yazılılarının diğer sınıflara göre daha erken tarihlerde bitirilmesi kararlaştırıldı.
Sınavda her sorunun not baremi öğrenciye bildirilecek, yazılı kâğıdını nasıl kullanacağı anlatıldıktan sonra bundan da puan verileceği öğrenciye duyurularak uygulanacak.
Sınav sonrasında, genel hatalar belirlenecek başarısız olunan konularda hazırlık soruları verilecek, konunun tekrarı sağlanacak.
2) Sözlü yoklamalarda;
Öğrencilerin hazırlık çalışmalarındaki özeni, aktiviteleri, derse katılımı, ders araç ve gereçlerini verimli kullanması, konular arasında sebep-sonuç ilişkileri kurabilmeleri, yaratıcılıkları, işbirliği yapma güçleri, dikkate alınarak değerlendirme yapılarak öğrencinin aldığı sözlü puanı öğrenciye anında duyurulacaktır. Her ders için tek sözlü notu verilecektir.

c) Yazılı ve sözlü değerlendirmelerin sayısı.(Her dönem için)
Felsefe:      2 Yazılı – 2 Sözlü                                         Psikoloji:   2 Yazılı -2 Sözlü

Mantık:     2 Yazılı – 2 Sözlü                                          Sosyoloji:  2 Yazılı – 2 Sözlü

 

d) Sınav tarihleri ise:
FELSEFE:

I. Dönem;   I. Yazılı Kasım ayının1. haftası. II. Yazılı Ocak ayının 1.haftası
II. Dönem; I.Yazılı Mart ayının   1. Haftası. II. Yazılı Mayıs ayının 4. haftası

SOSYOLOJİ:

I. Dönem;   I. Yazılı Kasım ayının 3. haftası. II. Yazılı Ocak ayının 1.haftası

II. Dönem; I.Yazılı Nisan ayının   1. Haftası. II. Yazılı Mayıs ayının 4. Haftası

 

PSİKOLOJİ:

I. Dönem;   I. Yazılı Kasım ayının 3. haftası. II. Yazılı Ocak ayının 2.haftası

II. Dönem; I.Yazılı Nisan ayının   4. Haftası. II. Yazılı Mayıs ayının 4. Haftası

 

MANTIK:

I. Dönem;   I. Yazılı Kasım ayının 3. haftası.  II. Yazılı Ocak ayının 2.haftası
II. Dönem; I.Yazılı Şubat ayının   4. Haftası. II. Yazılı Nisan ayının 1. Haftası

 

Yukarıdaki tarihler okulun ortak sınav tarihlerine göre ve konuların sınıflarda işleniş durumlarına göre ileri veya geri alınabilecektir.

 

MADDE 6. Atatürk İlke ve İnkılâplarının Felsefe Grubu Dersleri dersimiz.com öğretim esaslarının görüşülmesi konusunda ilgili tebliğler dergileri incelendi.Buna göre derslerde işlenecek Atatürkçülük konuları şu şekilde düzenlendi..
Atatürk’ün kişiliği ve öğrenim hayatı konusunda kişisel özellikleri açıklanacak konular vecizeleriyle zenginleştirilerek verilecektir.
Aile çevresi ve öğrenim hayatı konusunda, Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunda; Aile çevresinin, öğrenim hayatının, öğretmenlerinin, yerli ve yabancı düşünürlerin etkileri belirtilecek.
Atatürk’ün ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması ve I.Dünya Savaşı sonunda vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi karşısında harekete geçtiği ve millet düşüncesini esas aldığı, hedefinin milli egemenliğe dayalı bir ulus devleti kurmak olduğu açıklanacak.
Atatürkçü düşünce sistemi konusunda Atatürk’ün tam bağımsızlık ülküsüne bağlı olduğu devlet yönetiminin millet egemenliğine dayandırılması gerektiği, Türk kültürünü aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmeyi amaçladığı belirtilecektir.
Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirleri kapsayan bazı konular: Tam Bağımsızlık, Türk kadınının toplum içindeki yeri, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi konusunda açıklanacak, Türk kadınının haklarını pek çok Avrupa ülkesinden önce almış olduğu vurgulanacaktır.
                Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydalar konusunda kurtuluş savaşının kazanılmasındaki etkisi, Türk inkılâbının başarıya ulaşmasındaki rolü, milli kültürün gelişmesindeki katkısı, çağdaş uygarlık yolundaki ilerleme ve gelişmeyi katkısı belirtilecektir.
               Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar açıklanacak. Devletçilik ilkesi, Atatürkçü düşüncede devlet ve fert ilişkileri, devlet ve ferdin başlıca görevleri vecizeleriyle açıklanacaktır.
               Laiklik ilkesinin dayandığı esaslar, laikliğin devlet hayatına ve sosyal hayata ilişkin yönleri dini istismar ve taassup konusunda Atatürk’ün düşünce ve görüşleri, vecizeleri geliştirilerek verilecektir.
Atatürk ilkeleri konusunda ilkelerin nitelikleri açıklanarak yabancı ideolojilerle bağlantısı olmadığı açıklanacaktır. İlkelerin Türk kültürünün tarihsel derinliklerinden ve Türk toplumunun ihtiyaçlarından kaynaklandığı açıklanacaktır.

 Cumhuriyetçilik ilkesi, cumhuriyetin tanımı ve dayandığı esaslar Atatürk’ün vecizeleriyle zenginleştirilerek verilecektir. Cumhuriyetin nitelikleri konusunda, insan haklarına saygılı olması Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, milli ve Üniter devlet niteliklerinin değiştirilemeyeceği vurgulanacaktır. Cumhuriyeti korumanın milli bir görev olduğu vurgulanacak Atatürk’ün Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatılması ideali ve isteği açıklanacaktır.

            Milliyetçilik ilkesi: Atatürk milliyetçiliğinin dayandığı temel esaslar konusunda milli birlik ve beraberliğin anlamı, bunun sosyal gücün gelişmesine katkısı, siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik gücün gelişmesine katkıları belirtilecektir. Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar milli eğitim, milli kültür, dil tarih, kültür birliği, milli ve manevi değerler olduğu açıklanacaktır.

Felsefe Grubu Dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.

MADDE 7. Felsefe Grubu derslerinde konuların niteliğine göre araştırma, soru-cevap, anlatım, örneklendirme ve karşılaştırmalı metodun uygulanması kararlaştırıldı.

 

MADDE 8. Eğitim-öğretimin temel ilkelerinden biri olan öğrenci velilerinin sorumluluklarının bildirilmesi ve başarıyı artırmak için gerekli çalışmaların yapılması konusunda, Okul Müdürü Rıdvan ADAŞ şunları sıraladı;

*Öğrenci velileri ile işbirliği yapılması

*Başarısı düşük ve problemli öğrencilerin tespit edilerek rehber öğretmenleri ile işbirliği yapılması

*Öğrenci ile bire bir görüşmeler yapılması,

*Ders içinde başarısız öğrencilerin kolay sorularla aktif olarak derse katılmalarının sağlanmalı

*Türkçeyi doğru olarak kullanmalarına dikkat edilmeli.

*Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri yerine başarılı ve olumlu yanları anlatılmalı
*Velilerle yapılacak toplantılarda öğrencilerin bireysel farlılıkları anlatılmalı.

*Verimli çalışma yöntemi öğrenciye öğretilmeli

*Derse hazır gelen öğrencilerin gerekirse sözlü notu ile ödüllendirilerek, hazırlıksız gelenin uyarılması

*Sınıf öğretmenleri ile öğrenciler hakkında görüş alış verişinde bulunulması

MADDE 9 . Okul Müdürü Rıdvan ADAŞ ödevin amacının plan yapmak bilgi ve beceri kazanmak, iletişim kurabilmek, konulara değişik açılardan bakabilmek, bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak olduğunu belirtti. Yıllık ödevler Kasım ayında verilecek, Nisan ayının üçüncü haftası toplanacaktır, ödevlerin mürekkep kalemle ve el yazısı ile yazılması istenecektir.

        FELSEFE DERSİNDE VERİLECEK  YILLIK ÖDEV KONULARI:

a)       Felsefenin anlamı ve bilgi türleri

b)       Doğru bilginin imkânsızlığını savunanlar

c)       Doğru bilginin imkânını savunanlar

d)       Ürün olarak bilim

e)       Etkinlik olarak bilim

f)        Bilimin değeri

g)       Varlığın ne olduğu problemi

h)       Evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler

i)         Evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenler

j)        İdeal düzenin olabileceğini reddedenler

k)       Ütopyalar

l)         Sanat kuramları

m)     Tanrı’nın varlığının kanıtları

 

KAYNAKLAR

1.Felsefe ders kitabı (MEB yayınevi)

2. Felsefeye Giriş (Ahmet ARSLAN)

3. Felsefe Tarihi (Macit GÖKBERK)

4. Paradigma Felsefe Sözlüğü (Ahmet CEVİZCİ)

5. Felsefe ve Doğa Bilimleri (Doğan Özlem)

6. Felsefeye Giriş (Takiyettin MENGÜŞOĞLU)

 

PSİKOLOJİ DERSİNDE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI:

a)       Psikolojide yaklaşımlar

b)       Psikolojide araştırma yöntemleri

c)       Uyarılma ihtiyacı ve güdülenme

d)       Duyum ve algı

e)       Öğrenme kuramları

f)        Bellek ve bellek süreçleri

g)       Düşünme, problem çözme ve dil

h)       Bilincin değişik biçimleri

i)         Zekâ ve ölçülmesi

j)        Kişilik ve ölçülmesi

k)       Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları

l)         Anormal davranışların sınıflandırılması

m)     Bireyin davranışlarında toplumsal etki

n)       Gençlik dönemi ve kimlik oluşumu

 

KAYNAKLAR

1. Psikoloji Ders kitabı (MEB yayınevi)

2. Psikoloji ders kitabı (Selman ERDEM)

3.Genel Psikoloji (Feriha BAYMUR)

4. İnsan ve Davranışı  (Doğan CÜCELOĞLU)

5.Gençlik Çağı (Atalay YÖRÜKOĞLU)

6. Sosyal Psikoloji (Çiğdem KAĞITÇIBAŞI)

 

SOSYOLOJİ DERSİNDE VERİLECEK  YILLIK ÖDEV KONULARI:

a)       Sosyolojinin alanı

b)       Sosyolojide yöntem ve araştırma teknikleri

c)       Toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler

d)       Toplumsal gruplar ve özellikleri

e)       Atatürk’ün milliyetçilik ve halkçılık anlayışı

f)        Toplumsal tabakalaşma ve toplumsal hareketlilik

g)       Kültür

h)       Toplumsal kurumlar

i)         Aile ve akrabalık

j)        Din

k)       Ekonomi

l)         Siyaset

m)     Toplumsal değişme

n)       Toplumsal çözülme ve nedenleri

 • o)       Türkiye’de toplumsal değişim

 

KAYNAKLAR

 1. Toplumsal Değişme (Emre KONGAR)
 2. Toplumbilimi (Özer OZANKAYA)
 3. Sosyoloji (Prof. Dr. Mustafa E.ERKAL)
 4. Kültür Değişimleri (Mümtaz TURHAN)
 5. Atatürk ve Cumhuriyet (Anıl ÇEÇEN)
 6. Nutuk (Söylev), Mustafa Kemal ATATÜRK

 

MANTIK DERSİNDE VERİLECEK  YILLIK ÖDEV KONULARI:

 

a)       Kavram ve terimler

b)       Tanım

c)       Önerme çeşitleri

d)       Önermeler arası ilişkiler

e)       Kıyas

f)        Önermeler mantığı

g)       Niceleme mantığı

h)       Çok değerli mantık

i)         Kiplik mantığı

j)        Özdeşlik mantığı

k)       Varlık mantığı

 

KAYNAKLAR

 1. Mantık Ders Kitabı (MEB Yayınevi)
 2. Lise Mantık (Emine Yamanlar)
 3. Mantık (Doğan Özlem)

 

 ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

10 puan Ödev konusunun planlanması
40 puan Konuya uygunluk ve kapsam
10 puan Tertip ve düzen
10 puan Türkçenin güzel kullanılması ve imla kurallarına uyma
10 puan Zamanında teslim
20 puan Kaynak, araç-gereç kullanımı ve araştırma yeteneği

 

 

MADDE 10: Ders Araçlarının gözden geçirilmesi:
Öğrenciye ders araç ve gereçlerini kullanmak alışkanlığını vermek amacıyla her öğrencinin derse hazırlıklı gelip gelmediği  kontrol edilecektir.Ders kitabı, defter,YGS-LYS Soru bankası ve konu anlatımlı yardımcı kaynaklar  takip edilecektir.

MADDE 11:  Felsefe Grubu derslerinde öğrencilerimizin halk kütüphanesi, okul kütüphanesi ve öğretmenlerde bulunan kaynaklardan faydalanmasının iyi olacağı belirtildi.

MADDE 12: İşlenen konuların özelliğine göre: Biyoloji, Tarih, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak bilgisi zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılabileceği belirtildi.

 

MADDE 13: Felsefe Grubu derslerinde işlenecek konular öğrencilere bir ders öncesinden duyurularak öğrencilerin derse hazır gelmeleri sağlanacaktır. Ayrıca YGS-LYS testleri ile öğrenci hazırlıklarının teşvik edilmesine karar verilmiştir.
Felsefe Grubu derslerinde, ÖSS’de çıkmış soruların işlenmesine, örnek sorular sorulmasına karar verildi. Önemli noktaların not tutturulabileceği belirtildi.

 

MADDE 14: Rıdvan ADAŞ ders esnasında Türkçenin güzel ve doğru kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bunun da çok kitap okumakla sağlanabileceğini söyledi. Felsefe Grubu öğretmeni Abdülselam KUZUCU ; “Kitap Okumanın Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması konulu genelgeyi okudu. Eğitimciler olarak öğrencilerimize kitap okumayı derslerimizde özendirmemiz gerektiği, branşımızda öğrencilerimize okuma alışkanlığının kazandırılması konusunda yazılmış birçok romanın olduğunu söyledi. Özellikle Doğan Cüceloğlu ,Üstün Dökmen,Özcan Köknel gibi bazı yazarların kişisel gelişimle ilgili kitaplarının öğrencilerin ilgisini çekeceğine inandığını belirtti.

Okul Müdürü Rıdvan ADAŞ;  kitap okumayı özendirmek ve alışkanlık haline getirmek için öğrencinin teşvik edilmesinin iyi olacağını söyledi.

 

MADDE 15: Okul Müdürü Rıdvan ADAŞ 2013-2014 Eğitim ve öğretim yılının ve alınan kararların başarı getirmesini dileyerek toplantıyı sona erdirdi.

 

 

 

 

 

Abdülselam KUZUCU

Felsefe Grubu Öğrt.

.

 

13/09/2013

             UYGUNDUR

 

Rıdvan ADAŞ

Okul Müdürü

.

 

 

Etiketler :
Derecelendirme:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kullanıcı Yorumları


Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?